آخرین اخبار مدارس


27 آباندبستان پسرانه سما

26 آباندبستان پسرانه سما

21 آباندبستان پسرانه سما

19 آباندبستان پسرانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

07 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سورنا عبداللهي

1389/11/03

دبستان پسرانه سما

ميكائيل ناصري

1390/11/08

دبستان پسرانه سما

محمد لالهء

1387/11/01

دبستان پسرانه سما

ماهان درفكي

1389/11/02

دبستان پسرانه سما

حسين عربي مفرد

1387/11/08

دبستان پسرانه سما

محمدطاها كاظمي باروق

1388/11/01

دبستان پسرانه سما

سايمان همتي

1387/11/06