آخرین اخبار مدارس


30 آذردبستان پسرانه سما

21 آذردبستان پسرانه سما

23 آذردبستان پسرانه سما

13 دیدبستان پسرانه سما

15 دیدبستان پسرانه سما

30 آذردبستان پسرانه سما

07 آذردبستان پسرانه سما

09 آذردبستان پسرانه سما

15 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرعباس پروهان

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرصالح آقامیرزایی

مسابقه: نقاشی سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حامی فرهنگی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی حسن آبادی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیارمین شیرمحمدی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نفرات برتر مسابقات قرآن و احکام

مسابقه: قرآن و احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدعلی اختیاری

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

انجمن اولیا و مربیان

مسابقه: انجمن برتر استان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین قربانی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاهره حسنی گیلوایی

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

معصومه صوری

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مژگان پیرهادی

مسابقه: مرحله دوم طراحی آموزشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

حسين خياباني

1384/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا ارزاقي

1381/12/07

دبستان پسرانه سما

همايون اميري آذر

1387/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي موري

1379/12/04

دبستان پسرانه سما

كيان عاشقي

1386/12/06

دبستان پسرانه سما

رادين تبريزي عزيزكندي

1385/12/01

دبستان پسرانه سما

سهيل شاعري

1386/12/04

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا جليلي فراشاه

1386/12/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طاها مرادي

1382/12/07

دبستان پسرانه سما

اميرارسلان حسني

1387/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا فراهاني

1380/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين الگائي

1381/12/03

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل امراللهي

1383/12/03