آخرین اخبار مدارس


31 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

28 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

03 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

03 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

31 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

یکتا حسنی

مسابقه: قرائت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فریما عابدی

مسابقه: قرائت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین منصوری

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آندیا آروا

مسابقه: قرائت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعلی هاشمیان

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یکتا حسنی

مسابقه: قرائت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

بهار فر مهینی فراهانی

مسابقه: قصه نویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین موسی پور

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مبین مظاهری طامه

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مبین مظاهری طامه

مسابقه: مسابقه نقاشی معاونت مدارس سما

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

مدیا آروا

مسابقه: خوانش خلاق

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین موسی پور

مسابقه: دوره مبتدی خوشنویسی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي قاضي

1390/03/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين رحماني

1384/03/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي محمدپور

1383/03/27

دبستان پسرانه سما

حسين قرباني

1388/03/25

دبستان پسرانه سما

ماهان ثروت ثمرين

1388/03/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بنيامين رضوي

1383/03/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اوژن سلگي

1383/03/25

دبستان پسرانه سما

ياسين حيدري

1388/03/23

دبستان پسرانه سما

فريان فارابي خانقاهي

1389/03/25

دبستان پسرانه سما

سيدهوراد موسوي جوردي

1390/03/24

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي شريفي

1389/03/23

دبستان پسرانه سما

اميرعلي پيوندي

1389/03/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدمهدي حسيني

1383/03/30

دبستان پسرانه سما

حامي فرهنگي

1388/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحافظ علي محمدي

1383/03/24