آخرین اخبار مدارس


20 بهمندبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

26 فروردیندبستان پسرانه سما

14 اسفنددبستان پسرانه سما

20 اسفنددبستان پسرانه سما

03 اسفنددبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

08 اسفنددبستان پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

سجاد صادقیان

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرمهدی حسن آبادی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرصالح آقامیرزایی

مسابقه: نقاشی سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد سلطانیان

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

نفرات برتر مسابقات قرآن و احکام

مسابقه: قرآن و احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدعلی اختیاری

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهیل سیفی

مسابقه: مقاله محیط زیست

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومهر منتظری

مسابقه: مقاله محیط زیست

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد سلطانیان

مسابقه: تک نوازی(سنتور)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل امراللهی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد علی درخشند

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طه آبادی زمان

مسابقه: احکام

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رضائي غفاري

1389/03/05

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا معنوي

1388/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين نيك پي

1381/03/05

دبستان پسرانه سما

مهران حسني قوام آباد

1384/03/07

دبستان پسرانه سما

محمدولي ميرزائي

1385/03/04

دبستان پسرانه سما

حسام مرادي

1388/03/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي ثمرگلستاني

1383/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احسان همتي

1383/03/02

دبستان پسرانه سما

سيداميرمحمد نياكي

1388/03/04

دبستان پسرانه سما

عرشيا قنادي قمي

1388/03/02

دبستان پسرانه سما

رهام امجدي

1390/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي حسيني

1382/03/08