آخرین اخبار مدارس


20 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 فروردیندبستان پسرانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اسفنددبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

14 اسفنددبستان پسرانه سما

08 اسفنددبستان پسرانه سما

03 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا لطفي نيا لداري

1382/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي قريبي

1382/09/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا ناصري

1382/09/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامير خسروآبادي

1383/09/07