آخرین اخبار مدارس


30 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

23 مهردبستان پسرانه سما

21 مهردبستان پسرانه سما

19 مهردبستان پسرانه سما

16 مهردبستان پسرانه سما

11 مهردبستان پسرانه سما

07 مهردبستان پسرانه سما

01 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين واحدي تماي

1383/09/26

دبستان پسرانه سما

آريا خاني ساتلو

1390/09/23

دبستان پسرانه سما

عليرضا فردي بيرانوند

1389/09/23

دبستان پسرانه سما

ماهان اسداللهي

1389/09/27