آخرین اخبار مدارس


14 فروردیندبستان دخترانه

01 آباندبستان پسرانه

30 مهردبستان پسرانه

16 مهردبستان پسرانه

01 مهردبستان پسرانه

23 مرداددبستان پسرانه

19 مرداددبستان پسرانه

31 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

31 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

باران فرید

مسابقه: سمینار علمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

رها عابدی

مسابقه: قرایت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

مایده لاله

مسابقه: زیبا نویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ارشیدا خالدیان

مسابقه: زیبا نویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

باران فرید

مسابقه: سمینار علمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

رها عابدی

مسابقه: قرایت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

ارشیدا خالدیان

مسابقه: زیبا نویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ارشیدا خالدیان

مسابقه: قرایت

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مایده لاله

مسابقه: زیبا نویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ارشیدا خالدیان

مسابقه: قرایت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

آرتين زيارتي خرشتمي

1391/03/13

دبستان پسرانه

سيدكيان طباطبائي

1392/03/11

دبستان پسرانه

رادين لطيفي

1390/03/13

دبستان پسرانه

سبحان ميرزائي بنفش تپه

1388/03/11

دبستان پسرانه

محمدعلي بصير

1391/03/10

دبستان پسرانه

آدرين آژ

1392/03/12