آخرین اخبار مدارس


31 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

28 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

03 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

03 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

31 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

دنیز عسکری

مسابقه: خوانش خلاق

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

شهربانو غنی نژاد

مسابقه: طرح درس پژوهی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

فریما عابدی

مسابقه: قرائت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطیما جلالی صدر

مسابقه: قصه نویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعلی هاشمیان

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آندیا آروا

مسابقه: قرائت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پرنیان صالحیان

مسابقه: قصه نویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطیما علی گوهری

مسابقه: نقالی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مبین مظاهری طامه

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ماهان آب نیکی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین موسی پور

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آندیا آروا

مسابقه: قرائت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

فريان فارابي خانقاهي

1389/03/25

دبستان پسرانه سما

اميرعلي قاضي

1390/03/29

دبستان پسرانه سما

حامي فرهنگي

1388/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدمهدي حسيني

1383/03/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بنيامين رضوي

1383/03/27

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي شريفي

1389/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي محمدپور

1383/03/27

دبستان پسرانه سما

ياسين حيدري

1388/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اوژن سلگي

1383/03/25

دبستان پسرانه سما

ماهان ثروت ثمرين

1388/03/28

دبستان پسرانه سما

حسين قرباني

1388/03/25

دبستان پسرانه سما

اميرعلي پيوندي

1389/03/24

دبستان پسرانه سما

سيدهوراد موسوي جوردي

1390/03/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين رحماني

1384/03/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحافظ علي محمدي

1383/03/24