آخرین اخبار مدارس


20 بهمندبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

26 فروردیندبستان پسرانه سما

14 اسفنددبستان پسرانه سما

20 اسفنددبستان پسرانه سما

03 اسفنددبستان پسرانه سما

15 اسفنددبستان پسرانه سما

08 اسفنددبستان پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

کیارمین شیرمحمدی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین جمالیان

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدمحمدمتین شادمنفعت

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مژگان پیرهادی

مسابقه: مرحله اول طراحی آموزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعباس پروهان

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسین قربانی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعباس جمشیدی

مسابقه: کشتی آزاد

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بالاترین آمار پذیرفته شدگان مدرسه تیزهوشان

مسابقه: ورودی تیزهوشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهیل سیفی

مسابقه: مقاله محیط زیست

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طه آبادی زمان

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سجاد صادقیان

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

نفرات برتر مسابقات قرآن و احکام

مسابقه: قرآن و احکام

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

بهداد خرسندي

1389/04/27

دبستان پسرانه سما

ساميار گودرزي

1390/04/28

دبستان پسرانه سما

هادي ميرباقري

1386/04/27

دبستان پسرانه سما

محمدعرفان خورشيدي

1388/04/29

دبستان پسرانه سما

امين حسن نژادجرتوده

1387/04/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آراز رنجگر

1382/04/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوريا صالحي

1382/04/30

دبستان پسرانه سما

سيدپارسا ضيائي

1386/04/30

دبستان پسرانه سما

اميرعلي جبلي

1387/04/23

دبستان پسرانه سما

رضا علي نژاد

1385/04/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرشيا كوچك محسني

1381/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين داوودآبادي

1381/04/26

دبستان پسرانه سما

آراد شريفي

1390/04/23

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رضائيان

1387/04/30

دبستان پسرانه سما

سيدحسين جليلي فراشاه

1385/04/28

دبستان پسرانه سما

بنيامين لالهء

1389/04/29

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا محسنيان

1385/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين هاديان

1383/04/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دانيال اسماعيلي

1379/04/26